امروز: جمعه, 03 خرداد 1398
محتوای خبر
23 اسفند 1396

بازتاب موجودی حساب وزیر راه و دخترش

بازتاب موجودی حساب وزیر راه و دخترش
شرکت ها و موسسات صادرکننده کالا و خدمات موضوع مواد 4 و 5 قانون محاسبات عمومی کشور مشمول جوایزی که در دستورالعمل حمایتی دولت برای توسعه صادرات غیرنفتی و پیشبرد برون گرایی اقتصاد می شوند، نخواهند بود.